وقت بخیر مبلغ 100 هزار تومان با شماره پیگیری 658259 برای اکانت یکساله سیسیکم واریز کردم