300 هزار تومان با شماره پیگیری 748754 برای اکانت دوساله فوراور واریز کردم و رسیور استارست 8800 هایپر با شماره سریال 128457128745 دارم